PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Jeugdhulp

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Maatschappelijke ondersteuning

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Informatievoorziening

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Integraal werken

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Onderwijs

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Participatie

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Werk en inkomen
Lever voor 15 april jouw voorstel voor een sessie aan! Voorbeelden sessies

Thema

Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken.

Wat lukt wel en wat lukt niet? Welke innovaties zijn succesvol? Wat maken we waar? Hoe maken we het waar? En bovenal: wat merken inwoners ervan?

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Met deze parade van praktijkvoorbeelden kunnen we anderen inspireren, maar ook zelf geïnspireerd raken. Wat is er in jouw gemeente geslaagd? Waar ben je trots op? Laat het zien. Naar welke oplossingen ben jij nog op zoek? Wat kan er in jouw gemeente nog beter? Onderzoek tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hoe ze elders zaken aanpakken.

De parade vindt plaats op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 in respectievelijk Rotterdam, Eindhoven en Zwolle.

Programma

Het programma heeft geen plenaire sessies, mensen gaan direct aan de slag in de praktische sessies. Deelnemers kunnen tijdens drie ronden telkens uit tien sessies kiezen. Er is ook een informatiemarkt waar gemeenten en andere publieke organisaties zich kunnen presenteren met een praktijkvoorbeeld.

Beknopte weergaven van het programma:

09.30  –  10.00 uur Ontvangst, registratie
10.00  –  10.15 uur Korte plenaire aftrap op de kennismarkt
10.15  –  11.30 uur Sessieronde 1
11.30  –  11.45 uur Wissel
11.45  –  13.00 uur Sessieronde 2
13.00  –  14.00 uur Lunch en kennismarkt
14.00  –  15.15 uur Sessieronde 3
15.15  –  16.15 uur Afsluiting met borrel

Oproep sessies

De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein is voor en door gemeenten. Het programma moet dan ook door gemeenten worden ingevuld. Om deze invulling te organiseren doen we een oproep aan gemeenten om hun praktijkvoorbeeld en presentatievorm aan te leveren. Uit de inzendingen wordt door een selectiecommissie een keuze gemaakt.

Wil je een workshop organiseren? Download dan het inschrijfformulier en mail het formulier voor 15 april naar praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl.

Voorbeeldsessies

Hieronder wordt een aantal voorbeelden getoond, die op de dag aan de orde zouden kunnen komen. Praktijkvoorbeelden waarbij de gemeente in samenwerking met (lokale) partners laten zien hoe ze bepaalde problemen, dilemma's of uitdagingen hebben gerealiseerd en dus hebben #waargemaakt! 


Jan Kottelenberg, wethouder Lochem, over de buurtsuper, een supermarkt die werk biedt aan mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt: “We halen niet alleen de kosten er uit, maar dankzij de winkel kunnen oudere bewoners in het dorp langer thuis wonen.” 

“Hier op school hebben hulpverleners gewoon hun eigen werkplek. Daar waar de jongeren zijn, is ook de ondersteuning geregeld. Zo vullen onderwijs en jeugdhulp elkaar mooi aan”. En dat werkt volgens Jacqueline Schoones, afdelingsleider praktijkonderwijs in het Almere College in Dronten.

In Leeuwarden lukt het bewoners met armoedeproblemen elkaar te helpen aan contacten en zelfvertrouwen. Marloes Schreur, strategisch adviseur sociaal domein: “Door ervaringsdeskundigen een podium te geven, voorkomen we dat wij oplossingen bedenken die in de leefwereld van bewoners helemaal niet werken.”

Dankzij het project ‘Heilige boontjes’ in Rotterdam kregen werkloze jongeren die afstand willen nemen van hun verslaving, detentieverleden of leven op straat, een opleiding tot barista in een koffiebar. Het succes verklaard: ‘Deze jongeren hebben langdurige begeleiding nodig. Subsidiegevers moeten niet gaan voor de korte klap, maar voor een langetermijninvestering’, zegt onderzoeker Paul van der Aa.

"Het mooie is dat de academische werkplaats C4Youth onderzoek doet naar zaken waar wij mee bezig zijn’, vertelt wethouder Gijsbertsen. ‘Met allerlei activiteiten willen we voorkomen dat jongeren in de problemen komen. Dankzij de werkplaats weten we of onze inspanningen om de zorg te verbeteren ook echt hun vruchten afwerpen."

“In de praktijk wordt er door jeugdprofessionals beter gebruik gemaakt van beschikbare ervaring, kennis, visie en onderzoek. Dat hebben we bereikt door samenwerking tussen werkveld, onderwijsinstituten, gemeenten en Werkplaatsen Sociaal Domein.” Agnes Roozeboom, beleidsmedewerker Maatschappelijk Domein en Jeugd, Ommen-Hardenberg.

“Het perspectief van de klant heeft een duidelijke plek gekregen in het handelen van professional en onderzoekers en in beleid. Dat perspectief is leidend in wat we doen. De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland heeft ons daarbij de afgelopen twee jaar geholpen. Lerend werken en werkend leren van wijkteammedewerker met een onderzoeker.” Ruben Faas, Manager Sociaal Domein, Gemeente Almere.

 

“Beleid getoetst in de praktijk, zodat we nieuwe innovatieve oplossingen creëren in het sociaal domein. Dat kan alleen vanuit samenwerking en voeling met de inwoners en onderzoekers.” Ellen Mulleneers-Heuts, Strategisch beleidsmedewerker Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Brunssum. 

“Bewustwording van de dynamiek in de praktijk en weten wat de leervragen ter verbetering zijn. Dat is de opbrengst van het project ‘Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers’. Een actieonderzoek en leergemeenschap om het werk van de sociale teams te verbeteren.” Uitkomsten tussenevaluatie. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie, Werkplaats Sociaal Domein Zuyd.

De gemeente den Bosch heeft met zorgaanbieders en corporaties afspraken gemaakt over het voorkomen van huisuitzetting, daginvulling, vaste contactpersoon, doorlopende ‘waakvlambeschikking’ en het doorlopen van huur en uitkering bij een terugval. Daarvoor zijn twee instrumenten ontwikkeld, het Woudlopershandboek (waarin staat beschreven wat je voor een cliënt moet regelen voor een beschermd thuis, en welke organisatie daarvoor aan de lat staat) en het Woonkompas (waarin staat omschreven wat er allemaal aan de orde moet komen in het gesprek over een tijdelijke huurovereenkomst). 

Heeft een inwoner vragen over wonen, welzijn & zorg of werk & inkomen, dan kan hij of zij terecht bij een meitinker. De meitinker is een vast contactpersoon die naast een inwoner staat, met de inwoner meedenkt en mandaat heeft om verschillende soorten zorg toe te kennen (alle Wmo voorzieningen, bijzondere bijstand, schuldhulp). Het intakeproces is korter en efficiëntier. Daarnaast blijkt uit gemeentelijk cliënt-tevredenheidsonderzoek dat de meitinkers hoog scoren op bekendheid, waardering en tevredenheid.

Ouderenzorg Schiedam en Vlaardingen PlusWonen is een project binnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dat dichtbij huis individuele begeleiding, ondersteuning bij maaltijden en hulp met de dagelijkse activiteiten organiseert voor oudere inwoners. Zorgaanbieder De Frankelandgroep biedt al deze vormen van zorg aan binnen één pakket voor ouderen die in eigen (aanleun)woningen wonen. De regeldruk is dankzij dit project sterk afgenomen, omdat ouderen slechts één beschikking nodig hebben. Het meest opvallende positieve resultaat van de pilot is dat inwoners die gebruik maken van de pilot, bij de kwaliteit van leven een stuk hoger scoren dan vóór de pilot met een stijging van maar liefst 1.6 op een schaal van 1 tot 10.

De gemeente Teylingen wil maatwerk kunnen realiseren, niet gehinderd door bestaande procedures, processen en budgetten. De gemeente geeft mandaat en budget om beschikkingen en indicaties te bundelen, binnen en over de grenzen van kolommen/systemen. Zodat ontschotten een normaal goed wordt, bij de gemeente en bij de professionals. OP deze manier heeft Teylingen de afgelopen anderhalf jaar 100 casussen opgepakt en opgelost. In 5 gevallen heeft de wethouder een oplossing moeten doorzetten. Deze aanpak maakte echt verschil voor bewoners.

Als eerste gemeente in Nederland is Alphen aan den Rijn begonnen met de inzet van Mobility Mentoring. De methode sluit goed aan bij de integraal georganiseerde hulp- en dienstverlening in deze gemeente. Bovendien werkte de gemeente al met de methodiek Sturen op Zelfsturing, waar Mobility Mentoring eveneens op aansluit.De gemeente gaat inwoners nadrukkelijker ondersteunen om eigen doelen te stellen in de aanpak van sociale problematiek. Klantmanagers helpen klanten om zelf aan diverse leefgebieden te werken, zoals opleiding en de financiële positie. Ze leggen nadrukkelijk aan klanten uit wat de impact van stress is op gedrag en het ontwikkelen van plannen om de ontregelende effecten van stress te dempen. Ook gebruiken ze instrumenten als de Brug naar Zelfredzaamheid en beloningen om mensen te ondersteunen om in actie te komen.

De gemeente Weststellingwerf interviewde een dwarsdoorsnede (23) van de 164 huishoudens die onder beschermingsbewind staan. Er is ook gesproken met de bewindvoerders. Een aantal resultaten uit het onderzoek:

  1. Er zijn veel verschillende doorverwijzers naar beschermingsbewind. De gemeente is maar bij een deel van de huishoudens voorafgaand aan de doorverwijzing betrokken.
  2. Verkwisting/problematische schulden is in ongeveer de helft van de gevallen de reden van instroom.
  3. Van de onder bewind gestelden verwacht de helft dat ze in de toekomst zonder bewind toekunnen.
  4. De onder bewind gestelden zijn tevreden over hun bewindvoerder.

Als vervolg op het onderzoek zijn met 11 huishoudens vervolgafspraken gemaakt over aanvullende of  andere ondersteuning.

Locaties

De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein vindt plaats op: 

  • maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, 
  • maandag 1 oktober in het Evoluon in Eindhoven en 
  • maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Deze locaties bevinden zich op loopafstand van een Centraal Station of er wordt gezorgd voor een pendelbus. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor wie toch met de auto reist.

Info & inschrijven

Oproep sessies 
Je kunt nu een voorstel voor een sessie insturen. Wil je jouw praktijkvoorbeeld een podium bieden en een sessie organiseren? Download dan het inschrijfformulier en mail het formulier voor 15 april naar praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl.

Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van jouw inzending. Je ontvangt bericht van de organisatie zodra de selectiecommissie een keuze heeft gemaakt (in mei).

Inschrijven
Zet nu vast de datum & locatie van je keuze in de agenda! De inschrijving opent zodra alle de sessies bekend zijn. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je tijdig aan in mei, via het inschrijfformulier op deze website. 

Deelnemersbijdrage
De kosten voor deelname aan de parade bedragen slechts € 50,00. 

Doelgroep
Het programma richt zich op bestuurders, ambtenaren, zorgprofessionals en professionals bij maatschappelijke organisaties en gemeenten.

#waarmaken!
Praat voorafgaand aan en tijdens de parade mee over de goede praktijkvoorbeelden in het sociaal domein door te twitteren met #waarmaken!

Contact

Wil je meer informatie over de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein of heb je een vraag?
Neem dan contact op met:
VNG Congressen
t. 070 - 373 84 58
e. praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl

Organisatie
De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerd, in samenwerking met ZonMw en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Partners
A+O fonds Gemeenten en Divosa zijn partners van de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein.